Kí tự HTML đặc biệt, biểu tượng HTML

Loading...
Bảng mã kí tự HTML đã chọn
Hiện thị HTML Entity HTML Code Unicode HEX CSS
... ... ... ... ... ...

CÁC KÝ TỰ HAY DÙNG

" < > © ® § ¢ £ ¥ ¤ × ÷ ± ¬ ° ¹ ² ³ ƒ ¼ ½ ¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ Œ œ Š š Ÿ ƒ & ' ¡ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¿

CÁC KÝ HIỆU HTML MŨI TÊN ← ↖ ↗ ↘

2⇥ ⤿ ⥿

CÁC KÝ TỰ HTML BIỂU TƯỢNG ☀ ☁ ☘ ☯ ♠

© ® @ §

KÝ TỰ TIỀN TỆ $ £ ¢

$ ¢ £ ¥ ¤ ฿

CÁC KÝ TỰ HTML DẤU CHẤM * º • … ⁞

! " # % & ' ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¿

CÁC KÝ TỰ HTML SỐ ⅷ ↉ ⅜⁞

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¼ ½ ¾

CÁC KÝ TỰ HTML TOÁN HỌC ƒ ‱ ∛

+ × ÷ = ± ¬ < > ° ¹ ² ³ ƒ %

CÁC KÝ TỰ HTML BẢNG CHỮ CÁI Ã Ȕ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ ǀ ǁ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ ̀ ́ ̂ ̃ ̄ ̅ ̆ ̇ ̈ ̉ ̊ ̋ ̌ ̍ ̎ ̏ ̐ ̑ ̒ ̓ ̔ ̕ ̖ ̗ ̘ ̙ ̚ ̛ ̜ ̝ ̞ ̟ ̠ ̡ ̢ ̣ ̤ ̥ ̦ ̧ ̨ ̩ ̪ ̫ ̬ ̭ ̮ ̯ ̰ ̱ ̲ ̳ ̴ ̵ ̶ ̷ ̸ ̹ ̺ ̻ ̼ ̽ ̾ ̿ ̀ ́ ͂ ̓ ̈́ ͅ ͆ ͇ ͈ ͉ ͊ ͋ ͌ ͍ ͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ ͞ ͟ ͠ ͡ ͢ ͣ ͤ ͥ ͦ ͧ ͨ ͩ ͪ ͫ ͬ ͭ ͮ ͯ

Kí tự đặc biệt trong HTML là gì?

Trong HTML có các mã mà khi hiển thị ra cho người dùng xem thì nó lại ở dạng các biểu tượng (symbols). Ví dụ như khi viết trong code html kí tự arrow right là &rarr; thì lúc hiển thị nó là . Những kí tự như vậy thì gọi là kí tự đặc biệt trong HTML.

Tại sao cần kí tự đặc biệt HTML này?

Các kí tự đặc biệt HTML này rất hữu ích, giúp ta tạo ra các icons mà không cần phải nhúng thêm thư viện như Fontawesome hay phải thiết kế các icon dưới dạng hình ảnh. Nó vừa giúp website tải nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn và lại còn dễ dàng css nữa. Thật vậy! hãy xem ví dụ dưới đây để thấy rõ hơn nhé.

Ví dụ: Kí tự copy © là kí tự rất hay được dùng để hiển thị bản quyền của trang web. Kí tự này có mã CSS là \00A9 và code là &copy;, nếu muốn hiển thị kí tự này bạn chỉ cần gõ mã code là &copy;, còn nếu muốn hiển thị qua css thì bạn có thể css như sau:

span {
    content:"\00A9";
}

Các kí tự HTML đặc biệt hay dùng:

  • Kí tự copy © có code là &copy; và css là \00A9
  • Kí tự bản quyền ® có code là &reg; và css là \00AE
  • Kí tự kính lúp trái 🔍 có code là &#128269; và css là '\1F50D'
  • Kí tự kính lúp phải 🔎 có code là &#128270; và css là '\1F50E'
  • Kí tự mũi tên phải (html arrow right) → có code là &rarr; và css là \2192
  • Kí tự mũi tên trái (html arrow left) ← có code là &larr; và css là \2190
  • Kí tự mũi tên xuống dưới (html arrow down) ↓ có code là &darr; và css là \2193
  • Kí tự mũi tên lên trên (html arrow up) ↓ có code là &uarr; và css là \2191

Hướng dẫn tra cứu bảng kí tự HTML đặc biệt

Ở trên, chúng tôi đã tổng hợp hầu hết các kí tự đặc biệt HTML và phân thành từng nhóm như nhóm các kí tự mũi tên, nhóm các biểu tượng, nhóm các loại tiền tệ, nhóm các số, nhóm các kí tự toán học và nhóm các chữ cái đặc biệt. Tùy theo nhu cầu mà bạn có thể bấm vào các nhóm cụ thể và duyệt tìm các kí tự mình muốn.

Tham khảo thêm:

kí tự HTML đặc biệt, Bảng mã kí tự đặc biệt trong HTML, mã hoá kí tự đặc biệt, mã code kí tự đặc biệt, kí tự mũi tên, biểu tượng html, các kí tự đặc biệt trong HTML, html characters, html symbols, html arrows icon, html copyright, currency, maths, formulas, numbers, icons, heart, arrow right, left, top, down, trade mark icon, mã ký tự ASCII, html entities

TOP
Dịch vụ chính

Dịch thuật công chứng: Bằng đại học, bằng tốt nghiệp, bằng lái xe, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hồ sơ du học, bảng điểm, học bạ, CMND/CCCD, thẻ sinh viên, gia phả,...

  Gửi Email

Bạn muốn đặt quảng cáo trên trang này, vui lòng liên hệ:

  Chat ngay

Mọi ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu tiện ích, vui lòng chat với Admin:

  Chat ngay

×
x