Tổng hợp các mẫu hợp đồng Anh Việt mới nhất 2024

Blog » Download tài liệu » Tổng hợp các mẫu hợp đồng Anh Việt mới nhất 2023

Hợp đồng là một văn bản quan trọng khi thực hiện bất kỳ một giao dịch nào. Vì hợp đồng chính là nơi ghi lại những điểm thoả thuận của hai bên và có giá trị pháp lý, được pháp luật bảo vệ. Đặc biệt khi giao dịch với các đối tác nước ngoài thì một mẫu hợp đồng anh việt sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Cùng tham khảo qua các mẫu hợp đồng song ngữ dưới đây và tải về bản phù hợp mà bạn đang cần.

Hợp đồng là gì?

Hợp đồng có thể được hiểu đơn giản là một văn bản ghi lại những thoả thuận và thông tin của hai hay nhiều bên. Hợp đồng thường gắn liền với các thoả thuận mang tính thương mại và kinh tế. Nhưng ngoài những hợp đồng mua bán, cho thuê thì còn có cả hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ… Với mỗi mẫu hợp đồng sẽ có những khác biệt trong nội dung. Nhưng nhìn chung, các hợp đồng đều có ý nghĩa quan trọng và giúp bảo vệ các bên tham gia trong thoả thuận.

Mẫu hợp đồng Anh Việt
Mẫu hợp đồng Anh Việt

Vì sao cần hợp đồng song ngữ?

Với sự phát triển toàn cầu hoá ngày một nhanh thì việc mua bán, giao thương giữa các quốc gia không còn xa lạ nữa. Các hợp đồng song ngữ đóng một vai trò quan trọng với những thoả thuận quốc tế. Các hợp đồng đó có thể là tiếng Việt với các thứ tiếng khác như Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật… Nhưng phổ biến nhất vẫn là các mẫu hợp đồng Anh Việt.

Những điểm quan trọng trong hợp đồng song ngữ

Hợp đồng là một văn bản có giá trị pháp lý nên để hợp đồng được hợp pháp cũng cần tuân theo luật. Ví dụ, hợp đồng giao dịch tại Việt Nam bắt buộc phải có bản tiếng Việt. Nghĩa là dù ngôn ngữ còn lại là gì bạn cũng phải có phần nội dung bằng tiếng Việt trong đó. Ngoài ra, hợp đồng phải bao gồm những phần sau:

  • Chủ thể của hợp đồng: là phần thông tin của các bên liên quan. Đây có thể là cá nhân, tổ chức, công ty. Nếu là công ty thì cần có người đại diện theo pháp luật hay người được uỷ quyền.
  • Đối tượng của hợp đồng: là đối tượng giao dịch chính trong hợp đồng. Ví dụ như hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ…
  • Nội dung thoả thuận: mua bán, cho thuê, thi công, xây dựng, sử dụng lao động… Đây là phần chính cần được xem xét kỹ lưỡng trong hợp đồng.
  • Chi phí và phương thức thanh toán: dù cũng là một phần của nội dung thoả thuận nhưng do tính chất quan trọng mà phần này thường được tách riêng. Ngoài giá cả thì phần này còn đề cập đến hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán.
  • Quyền và nghĩa vụ của hai bên: đây là phần cam kết các điều khoản ràng buộc cần có của hai bên liên quan đến việc thực hiện nội dung thoả thuận trong hợp đồng. Phần này thường dựa theo luật pháp để phát triển thêm.
  • Thời hạn hợp đồng.
  • Phạt, bồi thường, chấm dứt hợp đồng, giải quyết tranh chấp.

Mẫu hợp đồng Anh Việt

Mẫu hợp đồng kinh tế Anh – Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

ECONOMIC CONTRACT

V/v: [Nêu nội dung chính của hợp đồng]

Re: [Dịch nội dung chính bên trên]

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005 QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI.

– Pursuant to the Civil Code No. 33/2005 QH11 adopted by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 07th session dated 14 June 2005;

– Căn cứ Luật Thương mại số 33/2005 QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI.

– Pursuant to the Commercial Law No. 36/2005 QH11 adopted by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 07th session dated 14  June 2005;

Hôm nay, ngày  ……………, tại ………………………, chúng tôi gồm:

Today,  dated …………., at …………………………………, we are:

I- BÊN MUA (Sau đây gọi tắt là Bên A):

I- BUYER (Hereinafter referred to as Party A):

Địa chỉ:

Address:

Người đại điện:                                                            Chức vụ:

Represented by:                                                          Position:

I- BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là Bên B):

II- SELLER (Hereinafter referred to as Party B):

Địa chỉ:

Address:

Người đại điện:                                                             Chức vụ:

Represented by:                                                          Position:

Sau khi xem xét nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên, chung tôi thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế này với các điều khoản sau đây:

After considering the demand and capability of the two parties, we have mutually agreed to enter into this contract with the terms as follows:

A. Nội dung bản hợp đồng:

A. Contents of contract:

Điều 1:

Article 1:

Điều 2: Tổng giá trị hợp hợp đồng
Article 2: Total contract value
:

– Tổng giá trị hợp đồng: … đồng

– Total contract value: VND

– Giá trị hợp đồng bao gồm: Thuế VAT, chi phí vận chuyển đến nơi nhận.

– The contract value includes: VAT, cost of transportation to the place of delivery.

– Chi phí phát sinh (nếu có) do hai bên thống nhất thay đổi

– Any costs incurred (if any) shall be mutually agreed upon by the two parties.

Điều 3: Trách nhiệm của mỗi bên:

Article 3: Responsibilities of each party:

3.1. Trách nhiệm của Bên B:

3.1: Responsibility of Party B:

3.2. Trách nhiệm của Bên A:

3.2: Responsibilities of Party A:

Điều 4: Phương thức và thời hạn thanh toán:

Article 4: Method and term of payment:

– Phương thức thanh toán: Chuyển khoản/Tiền mặt.

– Method of payment: Bank transfer/Cash.

– Bên A phải thanh toán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.

– Party A shall pay …% of the contract value within … days after the delivery and acceptance of goods.

Điều 5: Thời gian và địa điểm giao nhận:

Article 5: Time and place of delivery:

Điều 6: Cam kết chung

Article 6: General undertakings

Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng nội dung các điều khoản đã thỏa thuận.

The two parties undertake to comply with the terms set forth in the contract.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 04 bản gửi các bên liên quan và có giá trị pháp lý như nhau.

This contract takes effect from the date of signing and is made in 04 original copies which are sent to the relevant parties and have equal legality.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

REPRESENTATIVE OF PARTY A REPRESENTATIVE OF PARTY B

Mẫu phụ lục hợp đồng Anh – Việt

Mẫu phụ lục hợp đồng Anh - Việt
Mẫu phụ lục hợp đồng Anh – Việt

Một số mẫu hợp đồng song ngữ khác

Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ đến Phương Đông để được dịch thuật hợp đồng chính xác hơn. Phương Đông có thể dịch hợp đồng các loại ra nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật, Đức, Nga, Tây Ban Nha… Phương Đông còn có dịch vụ phiên dịch đàm phán ký kết hợp đồng giúp cho việc đạt được thoả thuận giữa các bên không sử dụng chung ngôn ngữ trở nên dễ dàng hơn. Liên hệ ngay để biết thêm chi tiết.

5/5 - (15 bình chọn)
Liên hệ dịch tài liệu hoặc tìm phiên dịch viên

Viết một bình luận

15 + five =