Top 102 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Blog » Thuật ngữ chuyên ngành » Top 102 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Nếu bạn sắp dấn thân vào ngành công nghệ thông tin hoặc đã và đang làm trong lĩnh vực này thì bạn sẽ biết được tầm quan trọng của các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành. Biết được các thuật ngữ này không những giúp cho công việc của bạn trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn mà còn mang đến cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp trong thời gian tới. Cùng xem qua top 102 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng nhất hiện nay nhé!

Ngành công nghệ thông tin là gì?

Công nghệ thông tin (tiếng Anh là Information Technology – IT) là một thuật ngữ đã xuất hiện từ năm 1958 trong tạp chí Harvard Business Review. Đây là một ngành rộng bao gồm nhiều lĩnh vực như khoa học máy tính, phần mềm máy tính, quản trị web, điện toán đám mây, hệ thống thông tin toàn cầu… Đây là một ngành quan trọng với mỗi quốc gia và có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Công nghệ thông tin cũng là một ngành mang lại nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến cho cả các cá nhân và doanh nghiệp trong ngành.

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng

Top 102 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng nhất

Ngành công nghệ thông tin là một ngành luôn thay đổi và cập nhật những sáng tạo mới mẻ đòi hỏi người làm trong ngành cần thường xuyên trau dồi khả năng ngoại ngữ và kiến thức liên quan. Ngoài ra thì các công ty làm về công nghệ thường là công ty đa quốc gia hoặc làm việc phần lớn với đối tác nước ngoài.

Vì vậy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là rất quan trọng. Nhờ đến sự hỗ trợ của các dịch vụ dịch thuật chuyên ngành công nghệ thông tin chuyên nghiệp là một giải pháp nhanh chóng và chính xác nhất cho bạn. Nhưng bạn cũng có thể tự trang bị cho mình top 102 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng nhất như sau:

Thuật ngữ tiếng Anh về phần cứng

Thuật ngữ tiếng Anh phần cứng
Thuật ngữ tiếng Anh phần cứng
 1. Appliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy móc
 2. Circuit /ˈsɜːkɪt/: Mạch
 3. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích
 4. Component /kəmˈpəʊnənt/: Thành phần
 5. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ : Máy tính
 6. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình
 7. CPU (Central processing unit) /ˌsiː piː ˈjuː/ /ˈsentrəl ˈprəʊsesɪŋ ˈjuːnɪt/: bộ xử lý trung tâm
 8. CU (Control unit) /siː ˈjuː/ /kənˈtrəʊl ˈjuːnɪt/: bộ điều khiển
 9. Device  /dɪˈvaɪs/ : Thiết bị
 10. Disk  /dɪsk/: Đĩa
 11. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị
 12. Feature /ˈfiːtʃə(r)/: tính năng
 13. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ
 14. Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn
 15. Hardware /ˈhɑːd.weər/ : phần cứng
 16. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện
 17. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt
 18. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn
 19. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm
 20. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì
 21. Memory /ˈmeməri/ : bộ nhớ
 22. Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/: bộ vi xử lý
 23. Port /pɔːt/: Cổng
 24. ROM (Read only memory) /rɒm/ /riːd ˈəʊnli ˈmeməri/: bộ nhớ trong
 25. RAM (Random access memory) /ræm/ /ˈrændəm ˈækses ˈmeməri/: bộ nhớ ngoài
 26. Signal  /ˈsiɡnəl/: Tín  hiệu
 27. Solution  /səˈluːʃn/:     Giải pháp, lời giải
 28. Switch  /swɪtʃ/:      Chuyển
 29. Tape   /teɪp/:     Ghi  băng, băng
 30. Terminal  /ˈtɜːmɪnl/:    Máy  trạm
 31. Transmit /trænsˈmɪt/:   Truyền

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin về phần mềm

Thuật ngữ tiếng Anh phần mềm
Thuật ngữ tiếng Anh phần mềm
 1. Analog /ˈænəlɒɡ/:   Tương tự
 2. Beta /ˈbiːtə/: Thử nghiệm
 3. Binary /ˈbaɪnəri/: Nhị phân
 4. Bloatware  /ˈbləʊt.weər/  những ứng dụng tích hợp cùng với hệ điều hành
 5. Bug /bʌɡ/: lỗi kỹ thuật
 6. Command/kəˈmɑːnd/: Lệnh (trong máy tính).
 7. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp
 8. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ : Tin học hóa
 9. Convert  /kənˈvɜːt/: Chuyển đổi
 10. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu
 11. Develop /dɪˈveləp/: phát triển
 12. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế
 13. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực
 14. File /fīl/: tập tin
 15. Folder /ˈfōldər/: thư mục
 16. Graphics /ˈɡræfɪks/ : đồ họa
 17. Icon /ˈīˌkän/: biểu tượng
 18. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận
 19. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sát
 20. Operationˌ/ɒpəˈreɪʃn/ : thao tác
 21. Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: Chỉ ra một cách chính xác
 22. Protocol /ˈprəʊtəkɒl/:  Giao thức
 23. Software /ˈsɒft.weər/: Phần mềm
 24. Source code /ˈsôrs ˌkōd/: Mã nguồn
 25. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ : lưu trữ
 26. Technical /ˈteknɪkl/: Thuộc về kỹ thuật
 27. Text /tekst/ : Văn bản chỉ bao gồm ký tự

Thuật ngữ tiếng Anh về hệ thống dữ liệu và quản trị mạng

 1. Adware /ˈæd.weər/:  phần mềm quảng cáo
 2. Algorithm /ˈalɡəˌriT͟Həm/: thuật toán
 3. Allocate/ˈæləkeɪt/:  Phân phối
 4. Analysis /əˈnæləsɪs/: phân tích
 5. Application /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/: ứng dụng
 6. Available /əˈveɪləbl/: dùng được, có hiệu lực
 7. Backup /ˈbæk.ʌp/ sao chép các dữ liệu
 8. Browser  /ˈbraʊ.zər/: trình duyệt
 9. Cache /kæʃ/ : bộ nhớ cache
 10. Chain /tʃeɪn/: Chuỗi
 11. Cookies /ˈkʊk.i/ : tập tin lưu trữ thông tin duyệt web.
 12. Crash /kræʃ/ : ứng dụng mở lên lập tức bị đóng
 13. Data /ˈdeɪtə/: dữ liệu
 14. Database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu
 15. Digital /ˈdɪdʒɪtl/: Số, thuộc về số, kỹ thuật số
 16. Domain /dōˈmān/: tên miền
 17. Firewall  /ˈfaɪə.wɔːl/: tường lửa
 18. Homepage /ˈhəʊm ˌpeɪdʒ/ : trang chủ
 19. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập
 20. Intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ
 21. LAN (Local area network) /læn/ /ˈləʊkl ˈeəriə  ‘netwɜːk/: mạng nội bộ
 22. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất
 23. Login /ˈlɒɡ.ɪn/ : đăng nhập
 24. Low /ləʊ/: yếu, chậm
 25. Modify     /ˈmɒdɪfaɪ/: phân loại
 26. Network /ˈnetˌwərk/: mạng
 27. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến
 28. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển
 29. Priority /praɪˈɒrəti/ : Sự ưu tiên
 30. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp
 31. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/  –  Hiệu suất.
 32. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng
 33. Remote /rɪˈməʊt/: từ xa
 34. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế
 35. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứu
 36. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn
 37. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi
 38. Schedule /ˈskedʒuːl/ : Lập lịch, lịch biểu
 39. Security /sɪˈkjʊərəti/: bảo mật
 40. Server /ˈsərvər/: máy chủ
 41. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời
 42. Technology /tekˈnɒlədʒi/:  Công nghệ
 43. URL (Uniform Resource Locator) /ˌjuː ɑːr ˈel/ /ˈjuːnɪfɔːm rɪˈsɔːs ləʊˈkeɪtə(r)/: đường link
 44. Website /ˈwebsīt/: trang mạng

Trên đây là 102 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng nhất. Mong rằng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các từ vựng mình thường dùng hằng ngày. Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số bài viết về các thuật ngữ tiếng Anh khác cũng rất hữu dụng trong công việc và đời sống thường ngày tại Blog Phương Đông.

5/5 - (23 bình chọn)
Liên hệ dịch tài liệu hoặc tìm phiên dịch viên

Viết một bình luận

seven − 5 =